Územní plán Pernink

Změna č. 1 územního plánu Pernink pořizovaná podle § 6 odst. 2 stavebního zákona Obecním úřadem Pernink při zajištění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona, byla Zastupitelstvem obce Pernink vydána dne 12. 6. 2023 a dne 15. 8. 2023 nabyla účinnosti.

Změna č.1 ÚP Pernink čistopis

Změna č.1 ÚP Pernink textová část

Změna č.1 ÚP Pernink textová část s vyznačením změn

Výkresy:

KOV  SV  ZPF  ZCU  HLV  VPS  Krajina  VI
 

ÚP Pernink úplné znění po vydání Zmeny č.1

Úplné znění po vydání změny č.1 textová část

Výkresy:
KOV  ZCU  HLV  VPS_VPO  krajina  VI

 

Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Pernink.

Zastupitelstvo Obce Pernink, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání dne 19. května 2014 usnesením č. 4/38/14 Územní plán Pernink formou opatření obecné povahy.

Vydaný Územní plán Pernink včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí ZDE na:

Obecní úřad Pernink
T.G.Masaryka 1
362 36 Pernink
tel: 353 892 104

Městský úřad Ostrov
Odbor rozvoje a územního plánování
Klínovecká 1204
363 20 Ostrov
tel: 353 801 225 nebo 266