Úřední deska

Podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink

Podmínky a pravidla pro prodej  pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v obci Pernink

 

1) pozemek se:

a) buď neprodává ihned, ale se zájemcem bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí, přičemž platí následující podmínky:

do 1 roku od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí musí  zájemce získat a předložit stavební povolení či souhlas stavebního úřadu k ohlášení stavby rodinného domu, dále do dvou let zahájit stavbu a do 5-ti let pak dům postavit a zkolaudovat – poté bude teprve pozemek prodán za cenu stanovenou ve smlouvě o smlouvě budoucí. Tato stanovená cena ve smlouvě o smlouvě budoucí se stává pevnou a neměnnou až do podepsání kupní smlouvy. Nesplnění již první lhůty, to je získání a předložení stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu k ohlášení stavby rodinného domu do 1 roku od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí, je důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy o smlouvě budoucí ze strany Obce.

Stavebník od data získání stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu k ohlášení stavby  bude hradit Obci Pernink nájemné za pozemek ve výši Kč 5,-/m2/rok

Pozemek lze na žádost stavebníka dříve prodat po té, co bude stavba zapsána coby samostatná nemovitost do katastru nemovitostí

b)nebo může být pozemek prodán zájemci za těchto podmínek:

Do 1 roku od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí musí zájemce získat a předložit stavební povolení s nabytím právní moci či souhlas stavebního úřadu k ohlášení stavby rodinného domu a zahájit stavbu, pozemek pak bude zájemci bez odkladu prodán s výhradou zřízení předkupního práva jako věcného, kdy kupující se zaváže, že ve lhůtě nejpozději do pěti let od podpisu kupní smlouvy předloží prodávajícímu pravomocné kolaudační rozhodnutí vystavené příslušným stavebním úřadem na jeho jméno, čímž prokáže, že provedl s účelem kupní smlouvy výstavbu rodinného domu určeného k trvalému bydlení. Bez ohledu na zavinění kupujících se pro případ porušení jeho povinnosti předložit do stanovené pětileté lhůty shora citovaného pravomocného kolaudačního rozhodnutí znějící na jména kupujících, sjednává smluvní pokuta ve výši Kč 500,- (slovy pětsetkorun českých) denně, kterou se kupující zavazuje zaplatit k rukám prodávajícího, a to až do doby řádného předložení tohoto pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Tímto ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne prodávajícímu v souvislosti s tímto prodlením ze strany kupujících.

 

  1. přednost pro přidělování pozemků určených na stavbu rod. domy mají občané obce Pernink přihlášení k trvalému pobytu v obci.

V případě nezájmu z jejich strany jsou pak pozemky nabízeny dalším občanům České republiky a v případě nezájmu občanů České republiky právnickým osobám

3) přidělování pozemků bude prováděno na zasedání ZO Pernink. V případě      více zájemců o pozemek rozhodne nabídkové řízení. Cena   pozemku, tj. výměra x 150,- Kč bude uvedena jako základní nabídka. Zájemci uvedou svoji nabídku na formuláři, který obdrží na zasedání ZO Pernink a předají ji ZO způsobem určeným na zasedání ZO. Pozemek bude přidělen zájemci s nejvyšší uvedenou nabídkou, v případě odstoupení bude přidělen pozemek zájemci s druhou nejvyšší nabídkou atd. Platí přitom přednost pro občany obce Pernink dle bodu4,

4)  Za těchto podmínek může být přidělen Obcí Pernink pouze jeden pozemek na stavbu rodinného domu

5) Záměr prodeje pozemků určených pro stavbu rodinnými domy bude vždy schvalovat zastupitelstvo obce.

Tyto podmínky a pravidla byly přijaty na 46. zasedání ZO Pernink usnesením č. 4/46/10 dne 27.9.2010 a upraveny 22.9.2014 usn. č.7/42/14, cena za m2 pozemku byla stanovena cenovou mapou Obce Pernink dne 19.11.2012 usnesením č. 6/22/12 a upraveny usnesením č.4/3/14 ze dne 15.12.2014

 

                                                                 Jitka Tůmová, starostka obce