Lesopark v Perninku

Lesopark v Perninku 1

Lesy ČR jsou iniciátory obnovy lesoparku v Perninku. Záměrem projektu byla rozsáhlá sadovnická a krajinářská obnova původní zahradní architektury a celkové kompozice území. Práce jsou hrazeny částečně ze strukturálních fondů Evropské unie, zbývající část poskytly Lesy ČR z prostředků Programu 2000. Lesopark je dalším příspěvkem k rozšíření nabídky turistických cílů v lokalitě Krušných hor.

Původní lesopark vznikl koncem 19. století a největší rozmach měl v době mezi světovými válkami i za přispění místního okrašlovacího spolku, kdy se rozkládal na ploše o rozloze 45 hektarů. Po druhé světové válce však pustl a postupně se měnil v les, některé jeho původní části prakticky zanikly. Díky poloze v bezprostřední blízkosti Perninku, který patří mezi turisticky atraktivní místa Karlovarského kraje, je tato část přírody hojně navštěvována – je zde dodnes patrná a používaná síť původních chodníků. Některé však pohltila příroda, a proto byly znovu obnoveny. V současnosti jsou pozemky, na kterých se lesopark rozkládá, ve správě Lesů ČR a jsou vedeny jako lesní porosty. Přeměna tohoto území přinese kromě rozšíření možností k vycházkám do přírody také zvýšení biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti.

V rámci přípravných prací byl důkladně posouzen zdravotní stav stromů, které pocházejí z původní výsadby. Některé byly ošetřeny, jiné ve špatném stavu anebo následkem ničivých polomů vyvrácené jsou nahrazeny novými. Projekt zahrnuje výsadbu 26 druhů listnatých a sedmi druhů jehličnatých dřevin, celkově je vysazeno téměř 11 500 stromků a keřů. Mezi nově vysázenými listnatými dřevinami návštěvníci najdou javor babyku, brslen evropský či štědřenec alpský, jehličnany obohatí borovice černá, smrk omorika nebo tis červený.

V areálu lesoparku se nachází několik zajímavých lokalit, které byly obnoveny jako součást 2. etapy revitalizace parku. Mezi ně patří přístupová cesta vedoucí k místnímu pomníku. Záměrem bylo vytvoření lesní křížové cesty se 13 zastaveními v podobě javorů klen, které jsou typické pro Krušnohoří – odolné stromy, které se na podzim červeně barví a dosahují úctyhodné výšky. Podle dobových fotografií nově postavený altán je zbudován na malé vyvýšenině, kopeček je osázený půdopokryvnými dřevinami. Mezi nejzajímavější zaniklé lokality lesoparku bezesporu patřil „šnekový kopec“. Vznikl po vzoru podobné zahradnické zajímavosti, která se dochovala v UNESCO chráněné kroměřížské Květné zahradě. Prostor kolem kopce byl uvolněn od náletových dřevin, kolem cest jsou vysázeny solitérní stromy. Kopec, který vznikne obnovením původní konfigurace okolního terénu, je osázen barvínkem. Součástí projektu je také obnova odpočívadla doplněného pramínkem. 

Lesopark v Perninku